Mothercare

Đẩy mạnh reach trong 3 tuần đầu tiền về Combo sản phẩm. Đẩy trafic về web để tìm các cửa hàng gần nhất thúc đẩy mua offline
Task:
Đẩy mạnh tương tác về bài viết, chương trình khuyến mãi, làm nổi bật điểm USP
Strategy

Post Engagement (IG-FB)

Click to web

Collection Ads

Dynamics

Ads

WebsiteConversion

Design:
UI/UX Design, Art Direction, Shooting
Client:

Mothercare

You may also like:

Plastic Credit Card
Mockup, Branding
Teamwork Illustration
Mockup, Branding
Dashboard Page Ui Kits
Mockup, Branding
viVietnamese